Voorwaarden Verhuur

verhuur
Voorwaarden Verhuur
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR SHOWLICHT EN GELUID-TECHNIEK

 

StrangeWay Pro Audio en Music Shop, www.strangeway.nl

Cargadoorweg 4-D

6541BT  Nijmegen

Hierna te noemen: verhuurder/opdrachtnemer

Artikel 1 Definities

Artikel 1. Toepasselijkheid der voorwaarden.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes aan derden gedaan, alle verhuur  door StrangeWay Showlicht & Geluidtechniek, alsmede alle aangeboden produxcten en diensten vermeld op de pagina Verhuur Licht en geluid-techniek (
www.strangeway.nl)
, verder te noemen opdrachtnemer, met derden overeengekomen, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden aanneming van werk daaronder begrepen, door opdrachtnemer met derden. Wijzigingen in enige overeenkomst tussen opdrachtnemer met derden aangegaan en afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
1.2. Indien de opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze voorwaarden, behoudens schriftelijke instemming onzerzijds, met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.4. Alle offertes geschieden onder een voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Alle meerkosten die uit deze omstandigheden voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 2. Overeenkomst.
2.1. Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ook op deze overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. In principe worden door opdrachtgever gesloten overeenkomsten van koop, verhuur en/of aanneming van werk eerst van kracht door onze schriftelijke bevestiging. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van personeel binden opdrachtnemer niet, voor zover zij niet schriftelijk door het betreffende personeelslid of door opdrachtgever zelf zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel wordt door opdrachtnemer in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers die zelf geen procuratie hebben.
2.3. Iedere overeenkomst door of met opdrachtnemer gesloten is van rechtswege ontbonden, zonder dat daartoe enige nadere opzegging is verricht, met de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van alle door opdrachtnemer geleden schade, kosten en interesten, indien de opdrachtgever:
· Overlijdt of tot liquidatie van zijn bedrijf of zaken besluit;
· Surséance van betaling bekomt of diens faillissement wordt aangevraagd danwel uitgesproken;
· Onder curatele mocht worden gesteld;
· Beslagen wordt op zijn roerende en/of onroerende goederen;
· Bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgaven heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheden heeft verzwegen, voor zover die onjuistheden, onvolledigheden of verzwijgingen van dien aard zijn dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten als deze de ware stand van zaken gekend zou hebben.

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving.
3.1. De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever de zaken te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte danwel in de verhuurovereenkomst aangegeven.
3.2. De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever hem zaken te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn en eventuele monsters of modellen die door de opdrachtnemer en/of opdrachtgever te beschikking zijn gesteld of verstrekt.
3.3. Opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid aangaande de geluidskwaliteit van de aangeleverde geluidsdrager(-s), danwel de kwaliteit van optredende artiesten, die op de geluidsinstallatie van opdrachtnemer worden afgespeeld danwel over de geluidsinstallatie van opdrachtnemer worden versterkt.

Artikel 4. Verpakking, verzending en levering.
4.1. Bij verhuur geldt dat de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De opdrachtgever draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering in geval van verhuur.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico bij koop.
5.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht op eigendom voor van de geleverde zaken, uitlevering kam slechts plaatsvinden totdat de algehele betaling van de verhuurprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, zomede ook van alle nog openstaande vorderingen terzake van eerdere leveringen, heeft plaatsgehad. Het eigendom van de zaken kunnen nooit overgaan op de opdrachtgever over bij de aflevering en volledige betaling.
5.2. Gedurende de tijd dat de zaken in beheer van de opdrachtgever zijn,  is de opdrachtgever niet bevoegd deze zaken te vervreemden, of op enige andere wijze te bezwaren, en is de opdrachtgever gehouden deze zaken als een goed huisvader te beheren.
5.3. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van de zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.
5.4. Opdrachtnemer, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd, binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de huurpijs niet is voldaan. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en geeft bij deze opdrachtnemer of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.

Artikel 6. Tijdstip van levering bij koop.
6.1. De opdrachtnemer zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het beëindigen van de leveringstermijn, dat, respectievelijk die, bepaald is in de offerte. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de opdrachtnemer de offerte heeft bevestigd.

Artikel 7. Verhuur: opbouw/montage.
7.1. Indien is overeengekomen dat de zaken door de opdrachtnemer op de door de opdrachtgever aangewezen plaats of plaatsen moeten worden opgebouwd c.q. gemonteerd, zal de opdrachtnemer ten tijde van aflevering zorgdragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel. De opdrachtgever zal op verzoek van opdrachtnemer (doen) zorgdragen voor de faciliteiten ten behoeve van dit personeel, voor zover dat redelijkerwijs van de opdrachtgever verlangd kan worden.
7.2. Indien is overeengekomen dat de zaken door opdrachtnemer worden geplaatst zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat er op het overeengekomen tijdstip van opbouw en na afloop van het evenement waarvoor de installatie gehuurd is geworden, een aantal medewerkers van opdrachtgever aanwezig zijn teneinde behulpzaam te zijn met het uit- en beladen van de transportmiddelen. De extra kosten voor laden en lossen zijn voor opdrachtgever.
7.3. Indien bij verhuur geen medewerker van opdrachtnemer is ingehuurd dient opdrachtgever het gehuurde bij opdrachtnemer op te komen halen, waarbij opdrachtgever zelf voor het transport zal moeten zorgdragen. Zodra het gehuurde de opslagplaats van opdrachtnemer verlaat is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het gehuurde. Opdrachtnemer staat er voor in dat het gehuurde werkend en in goede staat wordt verhuurd.
7.4. Nadat het gehuurde door opdrachtgever bij opdrachtnemer wordt geretourneerd zal opdrachtnemer het verhuurde controleren op eventuele gebreken. Indien opdrachtnemer constateert dat er gebreken aan het verhuurde zijn ontstaan, danwel dat er zaken ontbreken, zal opdrachtnemer de kosten van reparatie of vervanging bij opdrachtgever in rekening brengen. In dat geval zal de borg niet worden geretourneerd.
7.5. Indien de zaken niet op het overeengekomen tijdstip door opdrachtgever worden geretourneerd is per dag dat het gehuurde zich langer in het bezit van opdrachtgever bevindt een dagelijkse huurpenning verschuldigd volgens het geldende tarief.
7.6. Opdrachtnemer, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd, binnen te treden in de lokaliteiten waar het verhuurde zich bevindt. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en geeft bij deze opdrachtnemer of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.

Artikel 8. Overmacht.
8.1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn in geval van een koopovereenkomst wordt verlengd met de periode, gedurende welke de opdrachtnemer door oorzaken, die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
8.2. Indien door overmacht de levering vertraagd wordt danwel niet kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
8.3. Indien bij verhuur de opdrachtnemer door oorzaken, die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, verhinderd is om aan zijn verplichting te voldoen zal de opdrachtgever geen hieruit voortvloeiende schade op opdrachtnemer kunnen verhalen. Opdrachtnemer zal al het mogelijke doen om een eventuele schade zo laag mogelijk te houden.
8.4. Indien de overeengekomen levering van diensten c.q. verhuur door een oorzaak die buiten de risicosfeer van opdrachtnemer ligt, geen doorgang kan vinden, gelden voor de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boete van 30% van de overeengekomen huurprijs. deze boete bedraagt 40% tussen de vijftiende en elfde dag, 50% tussen de tiende en zesde dag en 60% voor de laatste vijf dagen en op de uitvoerende datum 70%. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer direct per aangetekend schrijven op per fax van de afzegging in kennis te stellen. Indien zo'n bericht niet mogelijk is, in verband met het weekeinde of nationale feestdagen, dient het in kennis stellen alvast telefonisch te geschieden, het aangetekend bericht geschiedt dan op de eerst volgende werkdag. Indien de opdrachtgever zulk een bericht nalaat verliest hij het recht om zich op overmacht te beroepen.

Artikel 9. Garantie.
9.1. In geval van een verhuurovereenkomst stelt opdrachtnemer zich zowel tegenover de opdrachtgever als tegenover de afnemers van de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan en/of door de zaken optredende tijdens de in de overeenkomst vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de opdrachtgever of een afnemer van deze, de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, of anderszins bij het gebruiken fouten maakt. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak, of tot vervanging van die zaak, of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. In geval van een overeenkomst tot verhuur garandeert opdrachtnemer dat de door hem ter verhuur aangeboden zaken in technisch goede staat verkeren en voldoen aan de daarvoor geldende normen.
9.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of materiële schade aan zaken welke ter verhuur aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, tenzij de oorzaak hiervan te wijten is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van opdrachtnemer.

Artikel 10. Prijs en betaling.
10.1. De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende kostenposten. Veranderen deze, dan behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de op de dag van de levering geldende prijzen te berekenen. In de koop- en verhuurprijs zijn niet begrepen de kosten voor het transport. Kosten die niet in de verhuurprijs zijn begrepen, zullen apart in rekening gebracht worden.
10.2. De opdrachtgever is in geval van verhuur verplicht tevoren af ovr er te maken aan StrangeWay,  danwel contant te worden afgerekend voor aanvang opbouw of huurperiode.
10.3. De betalings- en overschrijvingskosten, evenals disconto van andere wisselkoersen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.4. Niet-inachtneming van de betalingstermijn geeft opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag, maximaal 1,25% achterstandsrente in rekening te brengen, zonder dat daarvoor een bijzondere aanmaning is vereist. Het retentierecht van de opdrachtgever, als ook compensatie van de koopprijsvordering met tegenvorderingen van welken aard, is uitgesloten.
10.5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, danwel in strijd handelt met enige bepaling in deze overeenkomst, of Nederland metterwoon verlaat, blijkt onjuiste mededelingen te hebben gedaan, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, of beslagen wordt op aan hem toebehorende zaken, danwel onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, is de opdrachtnemer bevoegd de koop- en verhuurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en overige kosten.
10.6. Indien de opdrachtnemer bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever. De kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 16,00. Indien de opdrachtnemer kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn geweest, zal hij aan de opdrachtgever ook meer kosten in rekening brengen.

Artikel 11. Reclames.
11.1. Eventuele reclames, zowel op de levering/verhuur van zaken, verrichte werkzaamheden, als op de gefactureerde bedragen, dienen binnen tien dagen na ontvangst van de zaken of na het verrichten van werkzaamheden, of wanneer de reclame betrekking heeft op de gefactureerde bedragen, binnen tien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend onder duidelijke opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
11.2. Wanneer de ingediende reclame niet voldoet aan het hiervorengestelde, kan zij niet meer worden ontvangen en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Opdrachtnemer is slechts verplicht van een ingediende reclame kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het moment van het indienen van zijn reclame, aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverschillig uit welke overeenkomst tussen hem en opdrachtnemer die verplichting moet voortvloeien.

Artikel 12. Ontbinding.
12.1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
12.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 13. Verzekering.
13.1. De opdrachtgever is in geval van verhuur verplicht het geleverde onverwijld te verzekeren, zulks gedurende de tijd dat de gehele verhuurperiode nog niet is voldaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht.
14.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 15. BUMA/STEMRA-rechten.
15.1. Indien en voor zover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enige overeenkomst vigeert ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor opdrachtnemer, BUMA/STEMRA-rechten verschuldigd zullen zijn, danwel andere rechten die samenhangen met voortbrengsel van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn door opdrachtgever die, voor zover nodig, eveneens zal zorgdragen voor aangiften e.d. en, indien opdrachtnemer aangesproken zal worden, opdrachtnemer zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten.

De Eenmanszaak StrangeWay Showlicht & Geluidtechniekis ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen onder nummer: KVK 09124197 en BTW nummer: NL164279118.B01