Nederland AT

netherlands
Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

Nieuwe bestemming 700 MHz band
De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band krijgt per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom zal het grootste deel van deze frequentieband na 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zijn voor draadloze microfoons.
Frequenties microfoons tot en vanaf 1 januari 2020
In onderstaand overzicht staan alle frequentiebereiken in de UHF-omroepband waarbinnen draadloze microfoons vergunningsvrij gebruikt mogen worden. De bestemmingswijziging heeft gevolgen voor het frequentiebereik 614-791 MHz. In onderstaand overzicht staat de wijziging vet gemarkeerd.

Frequentiebereiken in de UHF-omroepband waarin draadloze microfoons zijn toegestaan:
Vanaf 1 januari 2020
470-556 MHz
558-564 MHz
566-572 MHz
574-580 MHz
582-588 MHz
590-596 MHz
598-604 MHz
614-791 MHz
738-753 MHz

Regionale verschillen
Omdat de frequentieruimte wordt gedeeld met digitale omroep, zijn niet alle hierboven vermelde frequenties op elke locatie in Nederland beschikbaar. Dit verschilt per regio.
Invloed migratie digitale televisie
De bestemmingswijziging raakt ook digitale ethertelevisie. Daarom zullen er vóór 2020 frequentiewisselingen plaatsvinden van digitale televisiezenders. Deze migratie heeft ook invloed op de regionale beschikbaarheid van bepaalde frequenties voor draadloze microfoons.
Met de applicatie Microfoonbanden kunt u de actuele beschikbare frequenties op een specifieke locatie in Nederland opvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de migratie van digitale televisie.
Samenwerking belangenvereniging PMSE
Professionele gebruikers van draadloze microfoons en andere PMSE toepassingen zijn in Nederland verenigd in de belangenvereniging PMSE. Agentschap Telecom, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de belangenvereniging werken hierbij nauw samen.

Achtergrond van de verandering in de 700 MHz-band
Door het snelgroeiende draadloze breedbandverkeer en het toenemende economische, industriële en sociale belang van de digitale economie, is het noodzakelijk de capaciteit van draadloze netwerken uit te breiden. De 700 MHz-band biedt extra capaciteit en universele dekking door wereldwijde harmonisatie, zoals afgesproken tijdens de World Radio Conference in 2015. In de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer leest u meer over het beschikbaar stellen van de 700 MHz band per 1 januari 2020 voor mobiele breedbandtoepassingen (4G/5G). Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben bekendgemaakt dat alle lidstaten worden verplicht om gebruik van mobiele breedbandtoepassingen in de 700 MHz band vanaf uiterlijk 30 juni 2020 toe te staan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2007 werd bekend dat TV kanalen 61 t/m 69 (frequenties 791 t/m 862MHz) geveild gingen worden voor LTE oftewel 4G. Dit zou in 2012 gebeuren en door de vroege bekendmaking zou er geen tegemoetkoming van de overheid volgen. Immers: afschrijving op electronica is 3 jaar, dus ruim voldoende tijd. 
In 2012 zijn de frequenties geveild aan de telecom providers en sinds 2013 werden ze in gebruik genomen. Inmiddels is 4G bijna landelijk in de lucht. De eigenaren van de frequenties (de providers die ze gekocht hebben dus) hebben vanaf 1 januari 2016 het alleenrecht op deze frequenties. Anderen, inclusief de entertainmentbranche en alle andere licentievrije gebruikers, mogen hier dan geen gebruik meer van maken. Deze gebruikers worden ook met de term PMSE aangeduid (Program Making & Special Events).

Program Making slaat op televisie en radio, Special Events zijn evenementen maar ook alle andere gebruikers zoals RF speelgoed (vliegtuigjes, auto'tjes, enz).
Het gevolg: De veelgebruikte frequenties voor draadloze microfoons, inclusief het landelijk bruikbare kanaal 63, vallen weg. We zijn regiogebonden als het gaat om frequenties en moeten minder frequentieruimte delen met steeds meer gebruikers, zoals lokale televisiestations, reportagewagens, evenementen, kerken, enz, overal waar draadloze communicatie gebruikt wordt.
In eerste instantie lijkt dat niet zo'n probleem: Kanaal 21 t/m 60 (470 t/m 790Mhz) zijn beschikbaar. Helaas moeten we die ook delen met de lappendeken van digitale TV zenders (Digitenne) die zo'n beetje bij elke mast anders ingedeeld zijn. Kanaal 38 (606 - 614Mhz) is tevens gereserveerd voor radioastronomie.

Belangenvereniging PMSE (http://www.pmse.nl) heeft toezegging dat voorlopig een beperkt deel van al die frequenties, namelijk kanaal 39 t/m 41 (614 t/m 638MHz) beschikbaar blijft voor PMSE.
Vanuit de EU zijn een aantal frequenties geharmoniseerd die in de gehele EU beschikbaar blijven. 863 - 865MHz waren dit altijd al, dit is de zogenaamde ISM band waar je budgetzenders vindt. De welbekende Sennheiser Freeport, AKG en Shure setjes, maar ook heel veel setjes voor gitaren bijvoorbeeld. De gebruikers hiervan hebben nergens last van.
De EU stelt tevens in totaal 19MHz geharmoniseerde frequenties beschikbaar: Kanaal 65 (823 - 832 MHz) en 1785 - 1805 MHz.

Beide gebieden vallen in de Duplex Center Gap (tussen de uplink en downlink) van telecomfrequenties. Voor professioneel gebruik is dit niet aan te raden in verband met mogelijk storingen.
Naast deze 19MHz is elke EU lidstaat verplicht minimaal 30MHz beschikbaar te houden voor PMSE. Die frequenties zijn nog niet bekend maar zullen in de toekomst waarschijnlijk sterk versnipperd raken. Overal kleine gebiedjes maakt het niet makkelijker om grote evenementen te draaien.
De toekomst: onzekerheid. Dit jaar wordt op Europees niveau (World Radio Conference 2015) besloten of er een tweede ronde frequentieveilingen komt voor uitbreiding van 4G/LTE en 5G. Het zal dan gaan om kanalen 51 t/m 60, oftewel 694-790 MHz.
Deze zullen op z'n vroegst in 2017 geveild worden en zullen dus zo rond 2020 niet meer beschikbaar zijn voor PMSE.

Na 2020 is de toekomst nog niet zeker. Pas tijdens de WRC2018 wordt hier een eventueel besluit over genomen. Kanalen 39 t/m 41 (614 - 638MHz) zijn dus zeker tot 2020 bruikbaar. Ga je nu dus investeren in zenders, kies dan voor deze frequenties!
Voor de toekomst na 2020 wordt al gesproken over deelgebruik van 'rampenfrequenties', frequenties die gereserveerd zijn voor reportages/voorlichting bij rampen door regionale omroepen. Deze zijn momenteel niet licentievrij te gebruiken, maar gezien het feit dat er niet elke dag overal een ramp is ligt het voor de hand dat deelgebruik een mogelijkheid wordt. In geval van een ramp worden onze draadloze zendertjes gewoon uit de lucht gedrukt door reportagewagens.
De 2,4GHz band blijft overigens zeker licentievrij, maar je vind er veel concurrentie van WiFi. Soms is dat een probleem, soms niet.

Verandering frequenties draadloze microfoons en radio-verbindingen G4
Bent u in het bezit van een draadloze microfoon? Of gebruikt u er wel eens een? Bijvoorbeeld voor uw werk of uw hobby? Dan kan het na 1 januari 2013 zijn dat deze microfoon storing zal ondervinden. Slechte ontvangst bijvoorbeeld, of een haperend geluid of ruis. In het ergste geval zal de microfoon zelfs helemaal niet meer werken. Dat geldt niet voor alle microfoons. Op deze pagina leest u welke draadloze microfoons na 1 januari 2013 storing kunnen ondervinden, wat daarvan de oorzaak is en wat u in dat geval kunt doen.

Wat is het geval?
Veel draadloze microfoons in Nederland gebruikten tot dusver frequenties verspreid over de hele UHF-band 470 - 862 MHz. Daar komt verandering in. Het bovenste deel van deze band, de frequenties van 790 – 862 MHz, komt vanaf 1 januari 2013 namelijk in handen van operators voor mobiele telefonie en internet. Vanaf dan is het mogelijk dat draadloze microfoons die op deze frequenties werken storing zullen ondervinden of mogelijk zelfs niet meer werken.

Wat te doen?
Bent u eigenaar, gebruiker of leverancier van draadloze microfoons? Dan adviseert Agentschap Telecom u om goed na te gaan of uw apparatuur ook risico op verstoring loopt. Dat kunt u doen door onderstaande informatie tot u te nemen, te kijken op (de verpakking van) uw microfoon en bij vragen of twijfel of verstoring ook bij uw microfoon(s) kan optreden contact op te nemen met uw leverancier. U kunt ook onze rubriek ‘Vragen en antwoorden’ lezen. Hier vindt u een overzicht van vragen die ons over dit onderwerp bereikt hebben, inclusief de bijbehorende antwoorden.

Overgangsperiode
Om de sector de gelegenheid te bieden apparatuur te vervangen of aan te passen geldt een overgangsperiode. Deze duurt tot 1 januari 2016. Microfoons die werken in het frequentiedeel 790-862 MHz mogen in deze periode nog gebruikt worden.

Kanaal 63
Ook het landelijk kanaal 63 (806 – 814 MHz) verdwijnt. Dit kanaal gebruiken podia, scholen, kerken en iedereen die met een paar zenders door het land reizen. Die gebruikers ‘verhuizen’ naar de kanalen 39, 40 en 41 (614 – 638 MHz). Daarmee is landelijk voor draadloze microfoons minstens evenveel aaneengesloten ruimte beschikbaar als voorheen op kanaal 63. Deze ruimte kunt u in Nederland echter niet overal volledig gebruiken. Die ruimte deelt u met de digitale omroep. Welke frequenties digitale omroep gebruiken, verschilt per regio. Meer hierover leest u in het overzicht digitale omroepzenders.
Beschikbare frequentieruimte
In de regeling “Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008” zijn nieuwe frequenties opgenomen waarin draadloze microfoons ook zijn toegestaan. 

Het nieuwe domein voor draadloze microfoons in de UHF-band wordt daardoor

Nieuwe lijst per 2020
470-556 MHz
558-564 MHz
566-572 MHz
574-580 MHz
582-588 MHz
590-596 MHz
598-604 MHz
614-694 MHz
738-753 MHz
Maatregelen
Gaat u precies na welke frequenties de huidige en de nieuw aan te schaffen apparatuur gebruiken. Als de systemen gebruik maken van frequenties onder de 790 MHz, is er in de meeste gevallen niets aan de hand. Sommige apparatuur kan ook worden geüpdatet naar dit frequentiegebied. Houd in ieder geval rekening met versnelde afschrijving van de bestaande apparatuur en met eventuele aanschaf van vervangende apparatuur.
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons---draadloos-gebruik-en-frequenties/wijzigingen-frequenties-draadloze-microfoons-per-2020
--------------------------

Op 15 december 2010 heeft de Minister van Economische Zaken de Tweede Kamer ingelicht om de frequenties van 790-862MHz te willen gaan veilen en beschikbaar te stellen voor Mobiel Breedband Internet. Als dit actief wordt, is het gebruik van draadloze microfoons in deze band onmogelijk.
Momenteel mogen draadloze microfoons in Nederland gebruikt worden tussen 470-550MHz en van 630-862MHz. 806-814MHz ook bekend als TV kanaal 63 is het enige vrije TV kanaal wat landelijk beschikbaar is. Wij nemen aan dat meer dan 80% van de draadloze microfoons in Nederland werken in de band 790-862MHz.

Onze leveranciers werken actief mee binnen de belangenvereniging PMSE Nederland en mede door het overleg tussen PMSE en het Ministerie en Agentschap Telecom zijn de volgende zaken geregeld voor draadloze microfoons:

De gehele band 470-790MHz zal beschikbaar zijn voor draadloze microfoons op secundair gebruik wat inhoud dat men niet mag zenden daar waar DVB-T (Digital Video Broadcast- Terrestrial = Digitenne) actief is. Echter TV kanaal 38 (606-614MHz) valt hier buiten. 606-614MHz (TV kanaal 38) komt beschikbaar voor grote evenementen (vergunningverlening of registratie), dit om de huidige gebruiker (Radio Astronomie in Dwingeloo) te beschermen.
De band 821-832MHz wordt gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik van draadloze microfoons. Omdat deze band midden in het Mobiel Breedband vak ligt en om de storing van up- en downlink te voorkomen, moet de bruikbaarheid van deze band nog bestudeerd worden.
Als alternatief voor o.a. TV kanaal 63 komt een aaneengesloten blok beschikbaar van de TV kanalen 39,40 en 41 (614-638MHz). Dit blok is vergunningvrij
 
Onderstaand een gedeelte uit de tekst zoals gepubliceerd op de website van het ministerie van Economische Zaken:
 
De voorgestelde oplossing voor PMSE heeft tot gevolg dat in ieder geval een deel van de sector andere apparatuur zal moeten aanschaffen. Om de sector voldoende tijd te geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen wordt, rekening houdend met de afschrijvingstermijn van apparatuur, de PMSE sector nog tot eind 2015 de gelegenheid gegeven om gebruik te blijven maken van de frequentieruimte die thans wordt gebruikt voor draadloze audioverbindingen in de 790-862MHz band. Alhoewel de vergunningen voor elektronische communicatiedoeleinden, zo mogelijk, al per februari 2013 ingaan, zal deze ruimte niet vanaf het begin van de vergunningstermijn al grootschalig worden gebruikt. De verwachting is dat pas na verloop van tijd de draadloze audioverbindingen hinder zullen gaan ondervinden van gebruik van de band voor elektronische communicatiediensten. Anderzijds zullen de draadloze audioverbindingen niet of nauwelijks storing veroorzaken op de elektronische communicatiediensten. Dit maakt een dergelijke uitfasering van draadloze audioverbindingen in deze band mogelijk.”
 
Er wordt dus een overgangsregime geboden, waarbij het huidige gebruik in 790-862MHz tussen 2013 en 2015 regionaal/lokaal mogelijk blijft. Derhalve, vindt de Minister, is financiële compensatie niet van toepassing. Het PMSE gebruik mag alleen plaatsvinden als dit gebruik geen storing veroorzaakt op het gebruik van Mobiel Breedband Internet.
 
Op dit moment kan de volgende frequenties worden gebruikt zonder licentie:
823-832 MHz (LTE mid gap)
863-865 MHz (Europese frequentie Band)
1492 - 1518 MHz (LTE mid gap)
1785 - 1805 MHz (LTE mid gap)
2400 - 2485,5 MHz (wereldwijde licentie gratis WIFI bereik)
5150 - 5350 MHz (wereldwijde licentie gratis WIFI bereik)
5470 - 5750 MHz (wereldwijde licentie gratis WIFI bereik)
Professionele gebruikers - licentie nodig

Voor professioneel gebruik, zoals omroep, het reizen, vaste installaties en ambitieuze hobby bands, kan de volgende frequenties worden gebruikt. Een licentie is hier altijd vereist:
470-608 MHz (toekomst veilig)
614-703 MHz (toekomst veilig)
703-733 MHz (alleen bruikbaar tot 2017, illegaal vanaf 2020)
733-758 MHz (waarschijnlijk bruikbaar met vergunning)
758-823 MHz (alleen bruikbaar tot 2017, illegaal vanaf 2020)

n het algemeen, de geldigheidsduur voor al deze gebieden. Zoals telefoon netbeheerders de frequenties zal gebruik maken van boven 694 MHz stap voor stap, raden wij u aan systemen, die werken onder 694 MHz te kopen

Veel microfoons worden gebruikt in de frequentierange 470-862 MHz van de UHF-band. Er zijn echter ook nog andere frequentiebanden waar microfoons gebruik van kunnen maken. Voor een volledig overzicht vindt u hier een tabel met alle frequenties waar gebruik van draadloze microfoons is toegestaan.
  Frequentieband
(MHz) Vermogen
  Kanaal
breedte Modulatie
A 36,600 – 36,800
37,000 – 37,200
37,800 – 38,000
38,200 – 38,400
38,600 – 38,800 10 mW e.r.p. 200 kHz *1
B 37,480 - 37,600 10 mW e.r.p. 50 kHz *1
C 97,5 - 108 50 nW e.r.p. 200 kHz *3
D 195-202 50 mW e.r.p. 200 kHz *2
E
470 – 556
558 – 564
566 – 572
574 – 580
582 – 588
590 – 596
598 – 604
614 – 791
791 – 8234
832 – 8624
50 mW e.r.p. 600 kHz *2
F 823 – 826 20 mW e.i.r.p. voor handheld apparatuur -
100 mW e.i.r.p. voor apparatuur die op het lichaam wordt gedragen -
G 826 - 832 100 mW e.i.r.p. -
H 863 -865 10 mW e.i.r.p.
-
I 1785-1805 20 mW e.i.r.p.voor handheld apparatuur
-
50 mW e.i.r.p. voor apparatuur die op het lichaam wordt gedragen -
*1 Fase- of frequentiemodulatieof Amplitude Modulatie (AM) met constante draaggolf
*2 Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals GaussianFiltered Minimum Shift Keying (GMSK) of GeneralizedTamedFrequencyModulation (GTFM)
*3 Frequentiemodulatie
*4 Gebruik is toegestaan tot 1 januari 2016.

      Inloggen is extra kortingen !!