Voorwaarden

Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

van:

StrangeWay Pro Audio en Music Shop, www.strangeway.nl

Heeskesacker 1515

6546JM  Nijmegen

Hierna te noemen: verkoper

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

• De verkoper: StrangeWay Pro Audio & Music Shop. gevestigd aan de Heeskesacker 1515 te Nijmegen die  deze voorwaarden toepast; 

• De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

• De overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de koper;

• De zaak: het artikel, de artikelen en/of diensten waarover een overeenkomst tot koop en verkoop wordt gesloten;

• De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in dienst van de gebruiker van de algemene voorwaarden, en de consument, een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij de verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. De verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de consument, binnen 30 dagen geschiedt. De in aanbiedingen en offertes vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW maar exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

3. De verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van de verkopers aanbod.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel of magazijn van de verkoper.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van de gekochte zaak, dan zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat de verkoper hem hierover heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen de verkoper en de koper bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de bezorging of verzending van de aankopen op kosten van de koper, tenzij de verkoper en de koper anders zijn overeengekomen. De verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan de verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van dit termijn, dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Vervoer

1. Alle door koper bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, door de verkoper afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de koper te zijn verleend.

2. Het transport van de goederen zal op een door de verkoper te bepalen wijze geschieden.

3. De verkoper is verzekerd voor schade die is ontstaan bij of door transport. Bij in ontvangst name en dus acceptatie van de zaak door de koper, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van de verkoper op eventuele schade aan de zaak ontstaan bij of door het transport.

4. Indien het vervoer van de goederen om redenen afhankelijk van de wil van de koper niet kan doorgaan, dan is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.

Artikel 7 Garantie

1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de verkoper.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

4. De verkoper verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de geleverde zaak niet voldoet aan deze garanties, dan zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, binnen de eerste 3 maanden na de aankoopdatum naar keuze van koper de zaak vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich per ommegaande de te vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en het eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. Na de termijn van 6 maanden na de aankoopdatum zal de verkoper zorgdragen voor herstel van de zaak.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van slijtage van draaiende of wrijvende onderdelen, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Beoordeling over de toepasselijkheid van de garantieclaim geschiedt door een geautoriseerde technicus gelieerd aan de groothandel van de zaak.

8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd.

Artikel 8 Monsters en modellen

1. Indien door de verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan de koper, dan staat de verkoper er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper blijft eigenaar van de zaak zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door de verkoper aangegeven.

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12 Prijsverhoging / Prijsaanpassing

1. Indien de verkoper met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de koper rustende verplichting ingevolge de wet, of

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, of

- indien een vermelding in webshop (www.strangeway.nl). een grotere afwijking weergeeft dan de normaal gangbare verkooprijs elders, hetzij door fouten in de aangeleverde databases van toeleveranciers of door toedoen van webdesigner (webmaster), of

- indien abnormale of grote afwijking van normale verkoopprijs elders en dit redelijkerwijs als een fout is te bezien.

( zie ook NB onderaan deze tekst )

Artikel 13 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze voorafgaande aan de levering te geschieden, Bij leveringen op rekening dient de betaling  binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door de verkoper aangegeven wijze.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de verkoper en de verplichtingen van de koper jegens de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en móet betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal in het algemeen een vooruitbetaling van ten hoogste 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is de verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemene erkende methoden in incassozaken.

2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de koper aan de verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die de verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door de verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. De verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 'Garanties' is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor geleden schade of de eventueel gederfde winsten als gevolg van een gebrekkige zaak

3. Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 19 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover de verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 20 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND

Artikel 22 Aankoop op afstand

1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de verkoper en de koper anders is overeengekomen.

2. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.

Artikel 23 Zichttermijn en uitsluitingen

1. In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van zeven werkdagen van kracht zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van ver- en retourzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn opname- en computerapparatuur waarvan de seal verbroken is of is geweest, goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, cd’s en software waarvan het seal verbroken is of is geweest en indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de koper, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen.

4. De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

5. Bij beroeping op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de koper zijn. Ook het reizen van het goed van koper naar verkoper is voor rekening van de koper.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Nijmegen

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

3. Deze voorwaarden liggen in al onze vestigingen ter inzage en worden tevens op verzoek van de koper kosteloos toegezonden. Ook zijn deze voorwaarden ter inzage  op www.strangeway.nl  in de hoofdrubriek  voorwaarden

De Eenmanszaak StrangeWay Showlicht & Geluidtechniek is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen onder nummer: KVK 09124197 en BTW nummer: NL001875989B89

NB: Bij verzendingen onder Rembours, op uw verzoek, wordt door StrangeWay extra kosten gemaakt, deze worden altijd doorberekend aan de opdrachtgever / besteller. Bij weigering aanname of retour Rembours, worden de gemaakte verzendkosten plus de administratiekosten, zijnde 22,22 ex btw (26,44 incl btw), Plus 10 % van de totale aankoopsom, altijd op u verhaalt.

StrangeWay wil u er nogmaals extra op wijzen dat bestellingen of reacties via de Webshop, per Email of Telefonisch, immer rechtsgeldige bestellingen zijn, dit houd ondermeer in dat U,  indien u besluit om toch geen gebruik te maken van een bestelling via de webshop, e-mail of telefoon, U dit per omgaande schriftelijk kundig dient te maken aan StrangeWay Pro Audio & Music Shop. 

Prijzen vermeld in onze webshop (www.strangeway.nl, zijn altijd vermeld inclusief 19% Btw, maar exclusief verzendkosten, de verzendkosten worden aangegeven in het order/bestel venster.

Prijzen vermeld in webshop (www.strangeway.nl, zijn onder voorbehoud van prijsverandering en/of plaatsingsfouten, of door welke oorzaak dan ook. Voor de actuele prijs van het artikel van uw gading kunt U altijd even mailen naar info@strangeway.nl . Apparatuur, instrumenten en onderdelen die voor een eventuele prijsverandering al in onze voorraad zijn gesteld, gaan uiteraard voor die ''ouwe" prijs de deur uit